form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake budrus awoke awoken
bear turėti bore born
bear turėti bore borne
abide tvirtai laikytis abode abode
arise kilti arose arisen
be būti was been
draw atkreipti drew drawn
do padaryti did done
fight kova fought fought
eat valgyti ate eaten
drive vairuoti drove driven
drink gerti drank drunk
dig kasti dug dug
beat įveikti beat beaten
become tapti became become
bid kainos pasiūlymas bid bid
begin pradėti began begun
bind įpareigoti bound bound
find rasti found found
fly skristi flew flown
forget pamiršti forgot forgotten
forgive atleisti forgave forgiven
bite įkąsti bit bit, bitten
blow smūgis blew blown
come ateiti came come
choose pasirinkti chose chosen
break pertrauka broke broken
behold štai beheld beheld
sit sėdėti sat sat
sink kriauklė sank sunk
sing dainuoti sang sung
shine šviesti shone shone
shake purtyti shook shook
see matyti saw seen
get gauti got got,gotten
go eiti went gone
give duoti gave given
grow augti grew grown
run paleisti ran run
ring žiedas rang rung
hide paslėpti hid hid,hidden
hang pakabinti hung hung
hold laikyti held held
know žinoti knew known
lie melas lay lain
mistake klaida mistook mistaken
ride važinėti rode ridden
slay galabinti slew slain
speak kalbėti spoke spoken
spin sukinys spun spun
stand stovėti stood stood
write rašyti wrote written
win laimėti won won
wear dėvėti wore worn
wake pažadinti woke woke
steal pavogti stole stolen
stick lazda stuck stuck
swear prisiekti swore swore
swim plaukti swam swum
take imti took taken
tear ašara tore torn
sting geluonis stung stung
throw mesti threw thrown
chide barti chid chid
cleave skilti clove,cleft cloven,cleft
cling kabintis clung clung
spring pavasaris sprang sprung
smite smogti smote smitten
slide skaidrė slid slid
tread protektorius trod trodden
swing sūpynės swang swung
strive siekti strove striven
string styga strung strung
shrink susitraukti shrank shrunk
lead vadovauti led led
grind šlifuoti ground ground
freeze užšaldyti froze frozen
forsake atsisakyti forsook forsaken
fling trenkti flung flung
wring gręžimas wrung wrung
wind vėjas wound wound
weave pynimas wove woven
bet lažybos bet bet
cast mesti cast cast
cost kaina cost cost
cut supjaustyti cut cut
hit smogti hit hit
hurt sužeistas hurt hurt
let leisti let let
put sudėti put put
rid atsikratyti rid rid
set rinkinys set set
shed mesti shed shed
split skilimas split split
shut Uždaryti shut shut
thrust trauka thrust thrust
spread paplitimas spread spread
burst sprogimas burst burst
abuse piktnaudžiavimas abused abused
abolish panaikinti abolished abolished
avail pasinaudoti availed availed
attract pritraukti attract attract
appoint paskirti appointed appointed
apply taikyti applied applied
approve patvirtinti approved approved
accept priimti accepted accepted
accompany lydėti accompanied accompanied
acquire įsigyti acquire acquired
annoy erzinti annoyed annoyed
alter pakeisti altered altered
aim tikslas aimed aimed
add papildyti added added
adapt prisitaikyti adapted adapted
attack ataka attacked attacked
assure užtikrinti assured assured
ask paklausti asked asked
ascend kilti ascended ascended
agree susitarti agreed agreed
advise patarti advised advised
adopt priimti adopted adopted
bend sulenkti bent bent
believe tikėti believed believed
behave elgtis behaved behaved
beg elgetauti begged begged
bleed kraujuoti bled bled
bring atsinešti brought brought
charge imti charged charged
cheat apgauti cheated cheated
compare palyginti compared compared
build statyti built built
burn deginti burnt burnt
buy nupirkti bought bought
call kvietimas called called
cry šauksmas cried cried
deliver pristatyti delivered delivered
debar neprileisti debarred debarred
deal sandoris dealt dealt
dare išdrįsti dared dared
catch laimikis caught caught
cook virėjas cooked cooked
creep slinkti crept crept
change pokytis changed changed
complain skųstis complained complained
compose sukomponuoti composed composed
convict nuteistasis convicted convicted
cure išgydyti cured cured
decide nuspręsti decided decided
dedicate dedikuoti dedicated dedicated
hear girdėti heard heard
hate nekęsti hated hated
have turėti had had
hang pakabinti hanged hanged
demand paklausa demanded demanded
deny paneigti denied denied
depend priklausyti depended depended
destroy sunaikinti destroyed destroyed
gather rinkti gathered gathered
gaze žvilgsnis gazed gazed
flee fled fled
feel pajusti felt felt
feed maitinti fed fed
determine nustatyti determined determined
deviate nukrypti deviated deviated
die mirti died died
dream svajoti dreamt dreamt
divide padalinti divided divided
inform informuoti informed informed
inspire įkvėpti inspired inspired
introduce pristatyti introduced introduced
embellish padailinti embellished embellished
enter įeiti entered entered
expressed expressed expressed
maintain palaikyti maintained maintained
marry tuoktis married married
make padaryti made made
insist primygtinai reikalauti insisted insisted
invade įsiveržti invaded invaded
invite pakviesti invited invited
involve Įtraukti involved involved
lose prarasti lost lost
look žiūrėti looked looked
like Kaip liked liked
light šviesa lighted lighted
lie melas lied lied
joke anekdotas joked joked
keep laikyti kept kept
kill nužudyti killed killed
kneel atsiklaupti knelt knelt
laugh juokas laughed laughed
lend skolinti lent lent
leave palikti left left
learn mokytis learnt learnt
lead vadovauti led led
lay pakloti laid laid
owe skolingi owed owed
order įsakymas ordered ordered
omit praleisti omitted omitted
occur įvykti occurred occurred
observe stebėti observed observed
open atviras opened opened
occupy užimti occupied occupied
pray melstis prayed prayed
punish nubausti punished punished
play žaisti played played
pay mokėti paid paid
preside pirmininkauti presided presided
prevent užkirsti kelią prevented prevented
negotiate vesti derybas negotiated negotiated
mow pjauti mowed mowed
move žingsnis moved moved
mix maišyti mixed mixed
mend taisytis mended mended
meet susitikti met met
mean reikšti meant meant
manage valdyti managed managed
prepare parengti prepared prepared
preserve išsaugoti preserve preserved
pretend apsimesti pretended pretended
proceed pereiti proceeded proceeded
prohibit uždrausti prohibited prohited
reject atmesti rejected rejected
rehabilitate reabilituoti rehabilitated rehabilitated
refuse atsisakyti refused refused
refund pinigų grąžinimas refunded refunded
recover atsigauti recovered recovered
propose pasiūlyti proposed proposed
prosecute patraukti baudžiamojon atsakomybėn prosecuted prosecuted
prove įrodyti proved proved
persist išlikti persisted persisted
realize suvokti realized realized
raise kelti raised raised
receive gauti received received
reach pasiekti reached reached
read skaityti read read
quarrel ginčytis quarrelled quarrelled
say pasakyti said said
sew siūti sewed sewed
seek Ieškoti sought sought
remind priminti reminded reminded
remit kompetencija remitted remitted
return sugrįžimas returned returned
respond atsakyti responded responded
rob apiplėšti robbed robbed
repair remontas repaired repaired
reply atsakymas replied replied
rescue gelbėjimas rescued rescued
swell bangavimas swelled swelled
sell parduoti sold sold
sweep valymas swept swept
send siųsti sent sent
shoot šaudyti shot shot
spoil sugadinti spoiled spoiled
sleep miegas slept slept
show Rodyti showed showed
sow sėti sowed sowed
stay likti stayed stayed
spend praleisti spent spent
work darbas worked worked
wish noras wished wished
wait laukti waited waited
warn įspėti warned warned
smile šypsena smiled smiled
smell kvapas smelt smelt
teach mokyti taught taught
want norėti wanted wanted
walk vaikščioti walked walked
visit apsilankymas visited visited
vanish išnykti vanished vanished
tell pasakyti told told
think galvoti thought thought
travel kelionė travelled travelled
tremble drebėti trembled trembled
utter pratarti uttered uttered
unite suvienyti united united
twinkle šmėžavimas twinkled twinkled
treat gydyti treated treated
bend sulenkti bent bent
breed veisti bred bred
clothe aprengti clothed clothed
gird juosti girded,girt girded,girt
hew tašyti hewed hewed
lean liesas leant leant
load apkrova loaded loaded
melt išlydyti melted melted
rend plėšyti rent rent
spell reikšti spelled,spelt spelled,spelt
knock belsti knocked knocked
repeat pakartoti repeated repeated
pick pasirinkti picked picked
join prisijungti joined joined
clean švarus cleaned cleaned
match rungtynės matched matched
offer pasiūlymas offered offered
plunge kritimas plunged plunged
watch žiūrėti watched watched
slip slydimas slipped slipped
chatter plepėjimas chattered chattered
shock šokas shocked shocked
shook shooked shooked
affect paveikti affected affected
last paskutinis lasted lasted
plan planas planned planned
expose atskleisti exposed exposed
tip patarimas tipped tipped
need reikėti needed needed
suit kostiumas suited suited
fold sulankstyti folded folded
decorate dekoruoti decorated decorated
disappear išnykti disappeared disappeared
plough plūgas ploughed ploughed
ban draudimas banned banned
protect apsaugoti protected protected
reproduce atgaminti reproduced reproduced
contain būti contained contained
stretch ruožas stretched stretched
notice pastebėti noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links